Limburg Challenge
 

Algemene Voorwaarden

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met onderstaande deelnemersvoorwaarden.

 

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene deelnemersvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Evenement: het door Stichting Translimburg te organiseren Evenement: Limburg Challenge
b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.
c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan het evenement.
d. Organisator: de rechtspersoon (in deze Stichting Translimburg) waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.
 
1.2. Deze algemene deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op elke deelnemer.

 

Artikel 2: Deelname

2.1 Een Deelnemer dient op de dag waarop het evenement wordt gehouden tenminste de door de organisator van het evenement vastgestelde minimumleeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. Indien een deelnemer de minimumleeftijd van 18 niet bereikt heeft, zal deze niet toegelaten worden tot het evenement, ook niet indien deze deel uit maakt van een (vrienden)team.

2.2 De deelnemer mag slechts deelnemen aan het evenement, indien;
a. het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld,
c. het inschrijfgeld volledig is voldaan
d. de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene deelnemersvoorwaarden.
 
2.3 Nadat je het inschrijfgeld hebt voldaan is er geen mogelijkheid meer tot restitutie. Alleen als het evenement wegens Covid-19 wordt afgelast wordt het inschrijfgeld terugbetaald. 

2.4 Het kan zijn dat het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan (Code Rood). Om organisatorische reden en reeds aangegane financiële verplichtingen kunnen gemaakte kosten dan niet volledig worden gerestitueerd worden noch kan het evenement worden verplaatst. Wel zullen we het inschrijfgeld dan voor een zo groot mogelijk gedeelte proberen terug te betalen.

2.5 Toegang tot de verzorgingsposten op de route is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers.

2.6 Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden. De persoonlijke gegevens op het deelnamebewijs worden onder geen enkel beding gewijzigd door de organisatie.

2.7 Deelnemers zijn verplicht het stuurbord en het polsbandje goed zichtbaar te dragen en te tonen aan de organisatie of vrijwilligers van het evenement waar nodig.

2.8 Met het accepteren van het stuurbord en het polsbandje verklaart de deelnemer voldoende gezond te zijn voor het volbrengen van de tocht en te beschikken over een deugdelijke fiets.

2.9 Het dragen van een valhelm is gedurende de gehele toertocht verplicht.

2.10 Deelname aan het evenement is op eigen risico.

2.11 Het karakter van het evenement is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht.

 

Artikel 3 Gedrag

3.1 De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. Hieronder valt ook het gebruik van alcohol. Drinken en deelnemen aan het verkeer gaan niet samen.
Naast elkaar fietsen is toegestaan met maximaal 2, mits dit geen hinder veroorzaakt. De politie kan strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren.

3.2 Deelnemers respecteren overige weggebruikers en bewoners.
In het bijzonder wandelaars maken gebruik van dezelfde paden als deelnemers. Benader wandelaars op hetzelfde pad met aangepaste lage snelheid en passeer met voldoende afstand tot elkaar of stap eventueel af of stop even.

3.3. Deelnemers hebben respect voor natuur en milieu en deponeren afval (ook bananenschillen) in de daarvoor bestemde afvalbakken bij start, verzorgingsposten en finish.

3.4 Deelnemers zijn volledig bewust van alle risico’s die deelname met zich mee brengt. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.

3.5 Het gebruik van volgauto’s is verboden.

3.6 Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisator opvolgen.

3.7 Deelnemers kunnen bij wangedrag en het niet navolgen van deze gedragsregels uitgesloten worden van verdere deelname. Ter plekke zullen het stuurbordje en het polsbandje worden ingenomen. Deze deelnemers zijn tevens uitgesloten van deelname aan de eerstvolgende editie van de Translimburg.

 

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1 Deelname geschiedt op eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. De organisator is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede inbegrepen loonkosten en ziektekosten, gederfde winst, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.

4.2 De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.

4.3 De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

4.4 De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van deelnemers.

 

Artikel 5 Beeld- en/of geluidsopnamen

5.1 Er kunnen beeld- en/of geluidsopnamen van het evenement worden gemaakt. Ook kan het voor komen dat de deelnemer de gelegenheid krijgt te poseren voor een foto, al dan niet met medefietsers. De in het kader van het evenement gemaakte beeld- en/of geluidsopnamen zijn eigendom van de organisator, ongeacht of deze aan de deelnemer of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

5.2 Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking / publicatie van beeld- en/of geluidsopnamen waarop de deelnemer zichtbaar is en vermelding van zijn/haar naam voor communicatiedoeleinden van de organisator.

 

Artikel 6 Privacy Statement

6.1 De Stichting Translimburg vindt het belangrijk dat privacygevoelige gegevens met zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Daarom informeren wij je in ons Privacy Statement over de manier waarop je gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die van belang kan zijn.

 

Artikel 7 Geschillen

7.1 Op alle rechtsbetrekkingen die tussen de organisator enerzijds en de deelnemer anderzijds mochten ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2 In geval van geschillen, voortvloeiend uit de rechtsbetrekkingen, zullen partijen allereerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoeld exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de organisator.
 
 
EVENT
REGISTREER

PARTNERS